Zmiana w przepisach o ochronie danych osobowych | Planet Partners

Zmiana w przepisach o ochronie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO).

Jako Planet Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kościuszki 40 lok. 6, 30-105 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000521348, NIP: 6762478944, w świetle wskazanych wyżej przepisów, jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jakie z Państwa danych są gromadzone i przetwarzane?

Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Planet Partners na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy łączącej nas z Państwem, w kategorii dane zwykłe – w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer PESEL, numer służbowego (firmowego) telefonu, służbowy (firmowy) adres email.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w oparciu o udzieloną zgodę w ramach dotychczasowej współpracy ewentualnie w oparciu o realizację łączącej nas umowy. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez czas realizacji tejże umowy.

 

Komu przekazujemy Państwa dane

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj. upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

 

Czy Państwa dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy

Obecnie Państwa dane nie są przekazywane poza EOG.

 

Uprawnienia przysługujące Państwu.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o: sprostowanie (poprawienie) danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku), dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa ( w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek albo osobiście pod adresem siedziby Administratora tj. ul. Kościuszki 40 lok. 6, 30-105 Kraków, albo też wysyłając przedmiotowy wniosek na w/w adres za pomocą poczty polskiej lub pocztą elektroniczną na adres:

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

 

Prawo sprzeciwu

Ponadto, w szczególnych przypadkach będą mogli Państwo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest to, by w/w dane osobowe wykorzystywane były przez nas w naszym prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku, nie będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych, które zostały objęte sprzeciwem, chyba że zostaną przez nas wykazane: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Zgoda

umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taką zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać- jednocześnie nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody.

 

Skarga

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.